Aktuality

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná ve středu 24. 6. 2020 v 15:00 hod. na třídě KRTEČKŮ. Na schůzce budou rodiče informováni o denním režimu, školném, stravování a další důležité informace.

 

Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

v případě zájmu o prázdninovou docházku Vašeho dítěte si můžete vyzvednout ve své mateřské škole přihlášku, kterou vyplněnou odevzdáte nejdéle do 15.6. 2020.

V červenci zajišťuje provoz MŠ Čechova, v srpnu MŠ Sportovní (do 24.8.). V období 25.8. - 31.8. bude z důvodu příprav nového školního roku přerušen provoz na všech pracovištích.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení - registrační tabulka zápisu:

 

 

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace,

Čechova 1523/10, Velké Meziříčí

Přehled o přijatých dětech pod registračním číslem ze zápisu dětí do MŠ

k  1. 9. 2020 pro školní rok 2020/2021

Odloučené pracoviště MŠ: Sportovní 1794/6, Velké Meziříčí

Poř. č.

Registrační značka = (R.Č.) žádosti o přijetí

1.

14/3

2.

10/3

3.

3/3

4.

6/3

5.

16/3

6.

17/3

7.

1/3

8.

15/3

9.

11/3

10.

2/3

11.

19/3

12.

18/3

13.

13/3

14.

20/3

15.

5/3

16.

9/3

17.

7/3

18.

8/3

19.

4/3

 

Mgr. Zdeňka Požárová, ředitelka školy

 

V přijímacím řízení byly přijaty děti, které mají trvalý pobyt ve Velkém Meziříčí – kapacitní důvody.

Prosíme rodiče, aby si rozhodnutí o přijetí i nepřijetí svého dítěte vyzvedli v MŠ Sportovní

v úterý  dne 2.6.2020. – 8 – 15.00 hodin.

Děkujeme

Obnovení provozu MŠ

Rozhodnutí o obnovení provozu mateřských škol

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí

Vážení rodiče,
po projednání současné situace týkající se mateřské školy se zřizovatelem jsem v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění rozhodla o obnovení provozu od pondělí 11.5. 2020 na všech pracovištích mimo MŠ Oslavická, kde je uzavřena školní jídelna. Případní zájemci budou kontaktovat zástupkyni ředitelky Mírová/Oslavická. Děti budou umístěny v budově MŠ Mírová.
Při nástupu dítěte do školky vyplní každý zákonný zástupce Česné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Na webových stránkách je umístěn pokyn o optimalizaci hygienických podmínek, který si, prosím Vás, řádně nastudujte, abychom společně předešli situacím ohrožujícím zdraví nás všech.
Děkuji Vám za trpělivost a spolupráci, v pondělí se na Vás těší všichni zaměstnanci.
Mějte se hezky.
Mgr. Zdeňka Požárová – ředitelka mateřské školy

Ve Velkém Meziříčí 4.5. 2020

pdfHygienické podmínky/ čestné prohlášení

Přijímací talentové zkoušky na ZUŠ

Přijímací talentové zkoušky na ZUŠ Velké Meziříčí pro šk.rok 2020/2021

od 18.5. do 21.5. 2020

Výtvarný obor : Rodiče se mohou dostavit do učeben výtvarného oboru ve
3. poschodí s dítětem a jeho výtvarnými díly. U výtvarného oboru je ovšem možná i forma odeslání
nafocených výtvorů emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s údaji o dítěti. (Jméno, příjmení, datum
narození a bydliště).
Uchazeč o přijetí ke studiu na VO ZUŠ předloží zkušební komisi 5 svých výtvarných prací - libovolná
technika i formát.
Komise hodnotí výtvarnou kompozici, práci s barvou a kresebný projev, předmětem hodnocení je:
Výtvarná kompozice: originalita, nápad, začlenění do plochy výkresu
Práce s barvou: barevné cítění, využití techniky, práce s materiálem
Kresebný projev: technika, kompozice
Uchazeč může získat maximálně 9 bodů.
Podmínky přijetí: 7-9 bodů-přijat, 4-6 bodů-přijat, pokud bude volná kapacita,0-3 body-nepřijat
Výsledek uchazeči naleznou v tabulce, která bude zveřejněna na webu a vyvěšena v přízemí školy od
8.6. 2020. Uchazeči v ní budou uvedeni pod přidělenými anonymními čísly z talentové zkoušky.

Informace k zápisu do MŠ 2020

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace,

Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2020/2021

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.

Místo pro podání žádosti

Zápis bude probíhat v budovách odloučených pracovišť na uvedené adrese :

  MŠ Sportovní, Sportovní 1794/6, 594 01 Velké Meziříčí, telefon 566 522 833 – kontaktní osoba Zdeňka Čechová

Termín a doba pro podání žádosti

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií se zákonný zástupce dostaví k zápisu do mateřské školy bez dítěte buď ve dnech 4.5. – 7.5. 2020 (pondělí až čtvrtek) nebo ve dnech 11.5. – 15.5. 2020 (pondělí až pátek) vždy v době od 12.00 hodin do 16.00 hodin. Termín a dobu podání žádosti si zákonný zástupce předem telefonicky dohodne se zástupkyní ředitelky konkrétního pracoviště, aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování lidí.

V úterý 28.dubna a ve středu 29. dubna 2020 v době od 14.00 hodin do 16.30 hodin si mohou zákonní zástupci po telefonické dohodě (datum a čas) vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte – žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, čestné prohlášení k očkování dítěte, prohlášení zákonných zástupců, přihláška ke školnímu stravování. Tiskopisy jsou též ke stažení na webových stránkách www.skolkavm.cz v sekci dokumenty – přihlášky a žádosti.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné doručit přihlášku i těmito způsoby:

 •          do datové schránky školy (ID datové schránky je i83k3sw)
 •          e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)
 •          poštou

 

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 1.       Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let (narozené do 31.8. 2018).
 2.       Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Zákonný zástupce doloží kopii očkovacího kalendáře a čestné prohlášení k očkování.
 3.       Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
 4.       O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).
 5.       K povinné předškolní docházce budou přijímány děti narozené do 31.8. 2015 s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace.
 6.       K celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, které dosáhnou před začátkem školního roku nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí dle § 34 odst. 3 školského zákona).
 7.       K celodenní docházce budou přijímány ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace.
 8.       Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci.

Organizace zápisu

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, občanský průkaz k doložení místa trvalého pobytu. Každému žadateli bude přidělené registrační číslo, na základě kterého budou zveřejněny výsledky zápisu.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.skolkavm.cz.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce poštou nejpozději do 30 dnů od data podání.

Kritéria

Kritéria jsou shodná a platná pro všechna odloučená pracoviště Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí:

MŠ Sokolovská, MŠ Sportovní, MŠ Čechova, MŠ Nad Plovárnou, MŠ Mírová/Oslavická.

 

Doplňující informace

Dle možnosti kapacity mateřské školy budou přijímány ostatní děti s pobytem mimo spádové území školy podle věku od nejstarších po nejmladší a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení. Starší dítě má přednost.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny. Musí být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Požárová

Telefonní číslo: 566 781 035, 739 439 840

E- mail: reditelkams@skolkavm

Web:  www.skolkavm.cz

Ve Velkém Meziříčí 1.4. 2020                                     Mgr. Zdeňka Požárová, ředitelka školy

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci nemůžeme být v naší školce spolu, a proto se budeme snažit být s Vámi ve spojení alespoň přes webové stránky.

Doufáme, že touto cestou budeme nápomocny k Vašim domácím aktivitám s dětmi.

Co se Vám nejvíce podaří, schovejte si, prosím, až se po návratu do školky shledáme, děti si založí své výrobky do portfolia.

Nezapomínejte na pohybové aktivity, například formou procházky do přírody.

Odkazy a náměty pro činnosti najdete v sekci Třídy.

Přejeme Vám hodně zdraví, hezkých společných chvilek a doufáme, že se brzy setkáme.

Pokud byste potřebovali informace jakéhokoliv druhu využijte e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kolektiv MŠ SportovníImage result for učitelka clipart

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru