Aktuality

Informace k zápisu do MŠ 2020

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace,

Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2020/2021

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.

Místo pro podání žádosti

Zápis bude probíhat v budovách odloučených pracovišť na uvedené adrese :

  MŠ Sportovní, Sportovní 1794/6, 594 01 Velké Meziříčí, telefon 566 522 833 – kontaktní osoba Zdeňka Čechová

Termín a doba pro podání žádosti

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií se zákonný zástupce dostaví k zápisu do mateřské školy bez dítěte buď ve dnech 4.5. – 7.5. 2020 (pondělí až čtvrtek) nebo ve dnech 11.5. – 15.5. 2020 (pondělí až pátek) vždy v době od 12.00 hodin do 16.00 hodin. Termín a dobu podání žádosti si zákonný zástupce předem telefonicky dohodne se zástupkyní ředitelky konkrétního pracoviště, aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování lidí.

V úterý 28.dubna a ve středu 29. dubna 2020 v době od 14.00 hodin do 16.30 hodin si mohou zákonní zástupci po telefonické dohodě (datum a čas) vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte – žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, čestné prohlášení k očkování dítěte, prohlášení zákonných zástupců, přihláška ke školnímu stravování. Tiskopisy jsou též ke stažení na webových stránkách www.skolkavm.cz v sekci dokumenty – přihlášky a žádosti.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné doručit přihlášku i těmito způsoby:

 •          do datové schránky školy (ID datové schránky je i83k3sw)
 •          e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)
 •          poštou

 

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 1.       Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let (narozené do 31.8. 2018).
 2.       Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Zákonný zástupce doloží kopii očkovacího kalendáře a čestné prohlášení k očkování.
 3.       Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
 4.       O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).
 5.       K povinné předškolní docházce budou přijímány děti narozené do 31.8. 2015 s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace.
 6.       K celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, které dosáhnou před začátkem školního roku nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí dle § 34 odst. 3 školského zákona).
 7.       K celodenní docházce budou přijímány ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace.
 8.       Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci.

Organizace zápisu

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, občanský průkaz k doložení místa trvalého pobytu. Každému žadateli bude přidělené registrační číslo, na základě kterého budou zveřejněny výsledky zápisu.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.skolkavm.cz.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce poštou nejpozději do 30 dnů od data podání.

Kritéria

Kritéria jsou shodná a platná pro všechna odloučená pracoviště Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí:

MŠ Sokolovská, MŠ Sportovní, MŠ Čechova, MŠ Nad Plovárnou, MŠ Mírová/Oslavická.

 

Doplňující informace

Dle možnosti kapacity mateřské školy budou přijímány ostatní děti s pobytem mimo spádové území školy podle věku od nejstarších po nejmladší a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení. Starší dítě má přednost.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny. Musí být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Požárová

Telefonní číslo: 566 781 035, 739 439 840

E- mail: reditelkams@skolkavm

Web:  www.skolkavm.cz

Ve Velkém Meziříčí 1.4. 2020                                     Mgr. Zdeňka Požárová, ředitelka školy

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci nemůžeme být v naší školce spolu, a proto se budeme snažit být s Vámi ve spojení alespoň přes webové stránky.

Doufáme, že touto cestou budeme nápomocny k Vašim domácím aktivitám s dětmi.

Co se Vám nejvíce podaří, schovejte si, prosím, až se po návratu do školky shledáme, děti si založí své výrobky do portfolia.

Nezapomínejte na pohybové aktivity, například formou procházky do přírody.

Odkazy a náměty pro činnosti najdete v sekci Třídy.

Přejeme Vám hodně zdraví, hezkých společných chvilek a doufáme, že se brzy setkáme.

Pokud byste potřebovali informace jakéhokoliv druhu využijte e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kolektiv MŠ SportovníImage result for učitelka clipart

Informace o Žádosti o ošetřovné

Rodiče, kteří potřebují potvrdit Žádost o ošetřovné, budou kontaktovat p. ředitelku Mgr. Zdeňku Požárovu.

Telefonicky na číslech: 566 781 035; 739 439 840

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy lll.

Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy III.

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy III.
Vážení rodiče,
po vyhodnocení dnešního zájmu o služby mateřské školy, celkové situace ve městě a po projednání se zřizovatelem, v souladu s § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění jsem rozhodla o úplném přerušení provozu od středy 18.3. 2020 až do odvolání.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Zdeňka Požárová – ředitelka školy

Ve Velkém Meziříčí 17.3. 2020, 12.45 hodin

Omezení provozu ll.

Rozhodnutí o omezení provozu II.

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí

Rozhodnutí o omezení provozu mateřské školy II
Vážení rodiče,
po vyhodnocení dnešní situace a po dohodě se zřizovatelem, v souladu s § 3 vyhlášky 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, v platném znění se mění rozhodnutí o maximálním omezení provozu mateřské školy ze dne 13.3. 2020. Nové rozhodnutí ze dne 16.3. 2020 nabývá účinnosti od úterý 17.3. 2020.

Z důvodu velmi nízkého počtu dětí na jednotlivých pracovištích, bude otevřena pouze 1 třída na MŠ Sokolovská s počtem do 10 dětí. V případě nárůstu počtu budou otevřeny 2 třídy.

Podmínky provozu zůstávají stejné, a to pro děti, jejichž rodiče to nezbytně potřebují, a nemohou zajistit adekvátní náhradní péči (zaměstnaní rodiče, samoživitelky).

Tito rodiče formou písemného čestného prohlášení potvrdí, že nejsou v karanténě, nepřijeli z rizikových zemí a jejich děti jsou zdravé. MŠ v omezeném provozu je určena pro děti rodičů, které nemají jinou možnost jejich umístění v době vyhlášeného nouzového stavu. O dalším vývoji Vás budu informovat prostřednictvím webových stránek.

V této velmi obtížné situaci žádám ostatní rodiče (maminky na mateřské dovolené, nezaměstnané), aby děti do mateřské školy nevodily, ponechaly je v domácí péči.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Zdeňka Požárová – ředitelka školy

Ve Velkém Meziříčí 16.3. 2020, 13.45 hodin

Omezení provozu

Omezení provozu Mateřské školy

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí

Rozhodnutí o omezení provozu mateřské školy
Po dohodě se zřizovatelem a na základě doporučení Rady města jsem rozhodla v souladu s § 3 vyhlášky 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, v platném znění o maximálním omezení provozu mateřské školy s účinností od pondělí 16.3. 2020 až do odvolání.

Každé pracoviště bude mít otevřenu pouze jednu třídu, a to pro děti, jejichž rodiče to nezbytně potřebují, a nemohou zajistit adekvátní náhradní péči (zaměstnaní rodiče, samoživitelky). MŠ Oslavická bude uzavřena. V případě potřeby, budou děti zařazeny na MŠ Mírová.

Tito rodiče formou písemného čestného prohlášení potvrdí, že nejsou v karanténě, nepřijeli z rizikových zemí a jejich děti jsou zdravé. MŠ v omezeném provozu je určena pro děti rodičů, které nemají jinou možnost jejich umístění v době vyhlášeného nouzového stavu. O dalším vývoji Vás budu informovat prostřednictvím webových stránek.

V této velmi obtížné situaci žádám ostatní rodiče (maminky na mateřské dovolené, nezaměstnané), aby děti do mateřské školy nevodily, ponechaly je v domácí péči.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Zdeňka Požárová – ředitelka školy

Ve Velkém Meziříčí 13.3. 2020, 13.30 hodin

pdfUsnesení Rady města

docČestné prohlášení

docPovinná karanténa

Pololetní prázdniny

Pololetní prázdniny proběhnou v pátek 31. 1. 2020.Provoz zajišťuje MŠ NAD PLOVÁRNOU.

Pokud budete chtít umístit dítě do školky, je potřeba si vyzvednout závaznou přihlášku od paních učitelek na vaší třídě.

Přihláška se odevzdává NEJDÉLE do 17. 1. 2020.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru